Rejestracja nowego użytkownika
Regulamin
§ 1. ZASADY OGÓLNE.

1. Serwis internetowy Portal Analityków Kryminalnych Prokuratury RP jest prywatną inicjatywą pracowników powszechnych jednostek prokuratury zatrudnionych na stanowiskach analityków kryminalnych. Serwis nie jest zależny od struktur służbowych, służy do wymiany doświadczeń i wzajemnej pomocy w sferze analizy kryminalnej i jest dobrem wspólnym analityków kryminalnych prokuratury.
2. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
- Forum - całokształt Serwisu Internetowego ‘Portal Analityków Kryminalnych RP’, na który składają się m.in. Portal, Forum, Galeria, Download.
- Administrator - osoba zarządzająca Forum, dbająca o jego prawidłowe funkcjonowanie, posiadająca również funkcję Moderatora każdego działu.
- Moderator - osoba dbająca o porządek w powierzonym jej dziale Forum, posiadająca możliwość zmiany, usuwania, blokowania postów/tematów Użytkowników.
- Użytkownik - osoba zarejestrowana na Forum.
- Post - informacja, pytanie, odpowiedź bądź jakikolwiek inny głos w dyskusji umieszczony na Forum przez jego Użytkownika.
3. Portal służy do umieszczania publicznych informacji, dostępnych dla wszystkich użytkowników sieci Internet, dotyczących zagadnień związanych z funkcjonowaniem Forum, prokuratury, sytuacją zawodową analityków kryminalnych i analizą kryminalną, w szczególności informacje o kwestiach technicznych, szkoleniach, prowadzonych akcjach, publikacjach itp..
4. Forum (jako część składowa Serwisu) służy wymianie poglądów, opinii i innych informacji pomiędzy Użytkownikami publikowanych w postaci postów oraz wypowiedzi w ‘ShoutBox-ie’.
5. Galeria służy do udostępniania obrazów (zdjęć, skanów, printscreen-ów itp.) Użytkownikom Forum (w jednostkowych przypadkach również użytkownikom sieci Internet).
6. Download służy do udostępniania Użytkownikom Forum materiałów szkoleniowych pozyskanych w trakcie szkoleń, konferencji, sympozjów itp. oraz innych dokumentów dostępnych w formie plików do pobrania.
7. Korzystanie z Forum wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu. Każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem. Użytkownik, który nie akceptuje Regulaminu, ma prawo do usunięcia konta przez Administratora.
8. Rejestracja i użytkowanie Forum jest bezpłatne, natomiast Administratorzy zastrzegają sobie prawo do informowania Użytkowników o niezbędnych opłatach, jakich wymaga utrzymanie domeny oraz hosting (ew. o innych opłatach) z zastrzeżeniem, iż wpłata na konto prowadzone na rzecz Forum jest dobrowolna. Konto przeznaczone do dobrowolnych wpłat i dokonywania niezbędnych opłat zakładane jest przez jednego z Administratorów, zaś rejestr dokonywanych transakcji publikowany jest na Forum i/lub udostępniany na wniosek Użytkownika Forum.
9. Administratorzy mają prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z jednoczesnym informowaniem o tym fakcie Użytkowników Forum.
10. W wyjątkowych sytuacjach Forum może służyć do ustalania wspólnego stanowiska grupy urzędników zwanych ‘analitykami kryminalnymi zrzeszonymi wokół Portalu Analityków Kryminalnych Prokuratury RP’, z zastrzeżeniem rzetelnej formy powiadamiania Użytkowników, zaplanowaniem czasu niezbędnego na dyskusję z uwzględnieniem zdarzeń losowych oraz z poszanowaniem zasad współżycia społecznego i demokracji.

§ 2. WERYFIKACJA, REJESTRACJA, USUWANIE KONTA.

1. Rejestracja Użytkownika następuje po dokonaniu zgłoszenia oraz zweryfikowaniu tożsamości, stanowiska, stopnia bądź pełnionej funkcji Kandydata na Użytkownika Forum.
2. Użytkownikiem Forum może zostać osoba zatrudniona w strukturach Prokuratury RP lub spoza niej. Kandydat na Użytkownika Forum zobowiązany jest podać informacje niezbędne do prawidłowej weryfikacji i rejestracji jego osoby.
3. Użytkownik występuje na Forum pod własnym Imieniem oraz Nazwiskiem.
4. Każda osoba może posiadać na Forum tylko jedno konto.
5. Użytkownikami Forum zatrudnionymi w strukturach Prokuratury RP mogą zostać osoby:
a) zatrudnione na stanowisku analityka kryminalnego bądź na stanowiskach stażystów, jeśli docelowym stanowiskiem jest stanowisko analityka kryminalnego, również osoby wykonujące z ramach obowiązków służbowych analizy kryminalne;
b) prokuratorzy lub asesorzy w czynnej służbie.
6. Użytkownikami Forum zatrudnionymi poza strukturami Prokuratury RP mogą zostać osoby:
a) zatrudnione w strukturach organów ścigania bądź innych strukturach zajmujących się zapobieganiem, ujawnianiem lub ściganiem przestępstw, w sekcjach/zespołach/wydziałach odpowiedzialnych za wykonywanie analiz kryminalnych;
b) działające zawodowo na rzecz poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego, oraz na rzecz rozwoju analizy kryminalnej, co do których nie zachodzi obawa konfliktu interesów, oraz które swoją wiedzą i umiejętnościami mogą przysłużyć się pozostałym Użytkownikom Forum.
7. Decyzję o zarejestrowaniu każdorazowo podejmuje Administrator, po weryfikacji danych użytkownika oraz pełnionej przez niego funkcji, w szczególny sposób zwracając uwagę na Kandydatów podlegających § 6b. W każdym przypadku rejestracji Administrator ma prawo zasięgnąć opinii i informacji dotyczącej Kandydata od innych Użytkowników Forum.
8. W zależności od miejsca zatrudnienia i pełnionej funkcji Użytkownik zostaje przypisany do konkretnej grupy, co wiąże się z dostępem do określonych działów. Administrator w szczególnych przypadkach ma prawo do nadania niestandardowych uprawnień dostępu.
9. Użytkownik Forum zobowiązany jest do poinformowania Administratorów o sytuacji, w której ustaną przesłanki do dalszego użytkowania przez niego Forum.
10. Każdy Użytkownik Forum zobowiązany jest w miarę posiadanych przez niego informacji do poinformowania Administratorów o Użytkownikach, co do których ustały przesłanki dotyczące korzystania z Forum.
11. Administratorzy w miarę posiadanego czasu i możliwości powinni dokonywać weryfikacji Użytkowników Forum w zakresie dalszego istnienia przesłanek odnośnie korzystania z Forum.
12. W sytuacji zaistnienia prawdopodobieństwa, iż w przypadku Użytkownika mogły ustać przesłanki do korzystania z Forum, Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia sytuacji.
13. Konta Użytkowników, co do których ustały przesłanki do dalszego korzystania z Forum, będą usuwane niezwłocznie po ich ustaniu lub uzyskaniu takiej informacji. Usunięcie konta może odbyć się bez ostrzeżenia w przypadku, gdy Użytkownik Forum nie korzystał z niego w sposób aktywny, kontaktowy adres e-mail może nie być aktywny, itp..

§ 3. KORZYSTANIE Z FORUM.

1. Publikowane na forum treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie powinny być traktowane jako obligatoryjne i wiążące.
2. Za treść publikowanych postów odpowiedzialność ponosi tylko i wyłącznie Użytkownik je publikujący. Administratorzy oraz Moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypowiedzi Użytkowników.
3. Zabronione jest publikowanie treści:
a) będących SPAM-em lub stricte komercyjną formą komunikatu czy reklamy;
b) niezgodnych z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi;
c) sprzecznych z zasadami ogólnie przyjętej etykiety;
d) zawierających materiały, informacje lub wypowiedzi naruszające dobre obyczaje, normy etyczno-moralne i zasady współżycia społecznego;
e) wulgarnych, obraźliwych, oszczerczych, prowokujących sytuacje konfliktowe lub propagujących przemoc;
f) naruszających prawa autorskie, znaki towarowe lub inne dobra podmiotowe jakichkolwiek osób;
g) zawierających sygnatury i/lub treści postępowań;
h) niezgodnych z tematyką Forum, bądź poszczególnymi działami Forum;
i) będących zbyteczną polemiką, nie zawierającą treści merytorycznej;
j) zawierających rażące błędy stylistyczne, ortograficzne i merytoryczne;
k) kwalifikujących się jako prywatne dyskusje Użytkowników, które powinny mogą być kontynuowane za pomocą prywatnych wiadomości lub innym prywatnym kanałem komunikacji.
4. Zabronione jest również:
a) udostępnianie osobom niebędącym Użytkownikami Forum jakichkolwiek materiałów lub treści pozyskanych bezpośrednio lub pośrednio z Forum, a dostępnych jedynie dla Użytkowników Forum;
b) powielanie istniejących tematów i postów.
5. W sytuacji edycji/usunięcia postu/tematu Administrator lub Moderator informuje jego autora o powodach swojej decyzji.
6. Administratorzy i Moderatorzy mają prawo do zmiany, zamknięcia, a nawet usunięcia tematu bez ostrzeżenia.
7. Notoryczne naruszanie Regulaminu Forum może skutkować karami ze strony Moderatorów lub Administratorów, poprzez ostrzeżenia, blokowanie do usunięcia konta włącznie.
8. Dział ‘Hyde Park’ oraz ‘ShoutBox’ przeznaczone są do dyskusji na tematy dowolne.
9. Kolor czerwony w postach zastrzeżony jest do użytku przez Administratorów i Moderatorów.

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW FORUM.

1. Każdy z Użytkowników Forum ma prawo w zakresie dostępnym dla jego konta do:
a) korzystania z umieszczonych na Forum informacji, wpisów, publikacji i innych materiałów;
b) inicjowania nowych tematów oraz udzielania odpowiedzi w istniejących tematach;
c) edycji swoich postów w sposób nie powodujący zaburzenia przebiegu dyskusji;
d) wysyłania i odbierania prywatnych wiadomości;
e) korzystania z możliwości, jakie daje edycja profilu, nadawania pochwał, używania emotikon, inicjowania ankiet itp.;
f) uzyskania informacji o kwestiach finansowych dotyczących funkcjonowania Forum oraz dokonywania wpłat na konto prowadzone na rzecz Forum w celu opłacania usług niezbędnych do jego funkcjonowania;
g) przekazywania Administratorom informacji, publikacji lub innych materiałów w celu umieszczenia ich na Forum i udostępnienia pozostałym Użytkownikom;
h) zgłaszania propozycji korzystnych inicjatyw dotyczących zagadnień związanych z funkcjonowaniem Forum, prokuratury, sytuacją zawodową analityków kryminalnych i analizą kryminalną;
i) zwracania się do Administratora lub Moderatora w sytuacjach spornych lub innych wymagających ich interwencji lub związanych z funkcjonowaniem Forum bądź interpretacją Regulaminu;
j) usunięcia konta.
2. Każdy z Użytkowników Forum ma obowiązek przestrzegania Regulaminu Forum, szczególnie w zakresie:
a) publikowania postów i innych treści (§ 3.3 i § 3.4b);
b) dbania o bezpieczeństwo informacji w zakresie jego możliwości (§ 2.10 i § 3.4a);
c) stosowania się do decyzji i poleceń Administratorów i Moderatorów.

§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI MODERATORÓW FORUM.

1. Informacje ogólne:
a) posada Moderatora jest dobrowolna;
b) wyboru i odwołania Moderatorów dokonują Administratorzy z uwzględnieniem wiedzy, doświadczenia i zaangażowania Użytkowników.
2. Prawa Moderatora:
a) wszelkie prawa przysługujące Użytkownikom Forum (§ 4.1);
b) zmiana (w tym również zaznaczanie widocznym kolorem) bądź usuwanie, postów/tematów Użytkowników naruszających Regulamin Forum;
c) zamykanie i otwieranie tematów;
d) upominanie publicznie lub poprzez prywatne wiadomości oraz wystawianie ostrzeżeń Użytkownikom naruszającym Regulamin;
e) edycja wpisów w ‘ShoutBox-ie’ w sposób nie powodujący zaburzenia przebiegu dyskusji;
f) podejmowanie decyzji w sytuacjach spornych lub innych wymagających interwencji lub związanych z funkcjonowaniem Forum bądź interpretacją Regulaminu, jak również konsultowanie owych decyzji z Administratorem.
3. Obowiązki Moderatora:
a) obowiązki Użytkowników Forum z zakresie (§ 4.2.a i § 4.2.b);
b) częste odwiedzanie Forum;
c) egzekwowanie przestrzegania Regulaminu przez Użytkowników;
d) utrzymanie porządku, dyscypliny, estetyki w przypisanym mu dziale tematycznym;
e) weryfikacja informacji zawartych w postach pod względem merytorycznym w miarę możliwości i wiedzy Moderatora i usuwanie lub modyfikacja informacji błędnych, zawierających nieprawdziwe dane, wprowadzających w błąd lub niezgodnych ze stanem faktycznym;
f) reagowanie na zgłoszenia Użytkowników dotyczące sytuacji spornych lub innych wymagających interwencji lub związanych z funkcjonowaniem Forum bądź interpretacją czy nieprzestrzeganiem Regulaminu;
g) poinformowanie autora usuniętego/edytowanego tematu/postu o powodach swojej decyzji;
h) ponoszenie odpowiedzialności za podjęte błędne decyzje i czynności, z przeproszeniem poszkodowanych Użytkowników włącznie.
4. Informacje pozostałe:
a) w przypadku gdy uprawnienia Moderatora nie są wystarczające do rozwiązania problemu bądź wykonania danej czynności, należy skierować się do Administratora;
b) w przypadku podejrzenia niesłuszności decyzji podjętej przez Moderatora na wniosek Użytkownika będą one rozpatrywane przez Administratora;
c) wystawione przez Moderatora ostrzeżenia są nie do anulowania, poza wyjątkami naruszenia przez Moderatora Regulaminu, nadużycia uprawnień dla korzyści własnych, pomyłki, problemów z interfejsem Forum lub niesłuszności podjętej decyzji;
d) spory na linii Moderator-Moderator rozstrzygane są przez Administratora;
e) niewywiązywanie się z obowiązków bądź nadużywanie uprawnień przez Moderatora wiąże się z karą: ostrzeżenia, usunięcia z grupy Moderatorów, a w skrajnych wypadkach do zbanowania;
f) solidne wywiązywanie się z obowiązków może przynieść efekt w postaci awansu na stanowisko o wyższych uprawnieniach;
g) czynności Moderatora są kontrolowane przez Administratora.

§ 6. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORÓW FORUM.

1. Administrator posiada wszelkie prawa i obowiązki Użytkowników i Moderatorów Forum.
2. Zajmuje się umieszczaniem na Forum materiałów i innych informacji przekazanych przez Użytkowników, jeśli umieszczenie ich bezpośrednio przez te osoby nie jest możliwe.
3. Opracowuje i informuje o zmianach niniejszego Regulaminu.
4. Dba o terminowe i rzetelne zarządzanie sprawami finansowymi Forum z zakresie posiadanych przez niego środków pochodzących z dobrowolnych wpłat.
5. W uzasadnionych i nie cierpiących zwłoki przypadkach wysyła do Użytkowników wiadomość masową.
6. Weryfikuje i rejestruje nowych Użytkowników Forum, przypisuje do grup i nadaje uprawnienia, reaguje na sygnały o ustaniu przesłanek do bycia Użytkownikiem Forum, a także w miarę swoich możliwości prowadzi ciągłą weryfikację trwania przesłanek do użytkowania Forum w zakresie wszystkich Użytkowników i usuwa konta Użytkowników.
7. Rozstrzyga spory pomiędzy Użytkownikami i/lub Moderatorami Forum.
8. Podejmuje decyzje dotyczące Użytkowników notorycznie naruszających Regulamin, w tym znajdujące się poza zakresem kompetencji Moderatorów (ostrzeżenia, blokowanie, usuwanie konta).
9. Powołuje i odwołuje Moderatorów oraz kontroluje wykonywane przez nich czynności.
10. Zobowiązuje się do zapewnienia w miarę możliwości nieprzerwanego funkcjonowania Forum i polepszania jego funkcjonalności, rozwiązywania problemów technicznych i dbania o bezpieczeństwo danych w zakresie swoich możliwości.
11. W kwestiach nierozwiązanych przez niniejszy Regulamin decyzje podejmują Administratorzy.
12. Decyzje Administratora Forum są ostateczne.


Regulamin obowiązuje od 15.09.2014r.